Provozní řád Rodinného klubu Veselý čertík (dále jen klub)

 1. Klub je otevřen veřejnosti, především rodičům s dětmi 0 – 7 let, ale i dospělým bez dětí za účelem rozvoje svých zájmů ve všední dny od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00 hodin. Některé dny je program prodloužen nebo zkrácen dle aktuálního rozvrhu.

 2. Recepce je otevřena denně dle aktuální otevárací doby klubu. Na recepci získáte informace o programu a službách, můžete se registrovat, popř. odhlásit z kurzů. V jiných časech využijte pro tento účel SMS na tel. 777 176 642, email: info@veselycertik.cz. nebo www.veselycertik.cz.

 3. Kontaktujte zaměstnance v případě jakéhokoliv dotazu nebo problému na místě.

 4. Klub se skládá z těchto místností: Hlavní sál (recepce, šatna, kuchyňka, herna, kroužky), Malý sál (spaní, klidné kroužky a kurzy), Hlídací sál (zadní část hlavního sálu, místo pro celodenní pobyt dětí), Vstupní chodba (parkoviště kočárků). 

 5. Při příchodu a také odchodu (jste-li poslední vcházející na kurz, anebo vycházející z kurzu) se ujistěte, zda jsou dveře do klubu zavřené – předcházíte tak riziku krádeží Vašich i našich věcí.

 6. Kočárky zaparkujte vždy uvnitř klubu. Pokud budou tato místa plná, je možno parkovat před klubem na společné chodbě. Nenechávejte v kočárku žádné cennosti! Klub neručí za jejich ztrátu.

 7. Při vstupu do prostor klubu přezujte sebe i své děti do vnitřní obuvi a boty uložte do připravených botníků. Bundy, čepice a šály také ponechte na věšácích. Pokud máte zavazadlo, které nutně nepotřebujete k činnosti v klubu, prosím, nechte jej rovněž na věšáku nebo si uložte do uzamykatelné skřínky na recepci. Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný, označte vše jménem. Klub nenese odpovědnost za ztrátu nebo poničení bot nebo oblečení v průběhu pobytu dítěte v prostorách klubu.

 8. Tašky, popř. svetry, mikiny apod., které si vezmete s sebou do vnitřních prostor klubu, si odložte na židle u jídelního stolu nebo do boxů v prostoru šatny. Nenechávejte oblečení nebo tašky na zemi, ať nebrání pohybu dětí nebo programu.

 9. Předání dítěte potvrdí rodič podpisem pověřené osobě a uvede dobu vyzvednutí.

 10. Pokud bude vyzvedávat dítě někdo jiný, musí mít plnou moc rodiče nebo být předem zaregistrován v evidenci klubu jako osoba zodpovědná k vyzvednutí dítěte.

 11. V klubu je pobyt povolen jen zdravým dětem. V případě podezření personálu klubu na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si klub vyhrazuje právo zavolat zodpovědnou osobu a předčasně ukončit pobyt v klubu.

 12. Do vnitřních prostor klubu nevstupujte, pokud trpíte Vy nebo Vaše děti infekční chorobou. Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc u Vás či u Vašich dětí mohla rozvinout, včas se omluvte z programu a návštěvu odložte. Zabráníte tím tomu, aby se společný prostor klubu stal místem šíření nakažlivých nemocí!

 13. Během účasti na programu klubu jste vždy plně odpovědni za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani nikoho v okolí.

 14. Dbejte na včasný příchod a odchod z jednotlivých programů, buďte k sobě navzájem ohleduplní. Chod jednotlivých programů určuje zodpovědný lektor.

 15. Při využívání vnitřního vybavení Klubu se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte i své děti. Pokud rozbijete některou hračku a/nebo objevíte hračku již rozbitou, neprodleně to oznamte odpovědné osobě klubu, tj. lektorovi nebo recepční a dohodněte s ní další postup. Pokud víte o některé součásti vybavení klubu, že je pro děti závadná, též tuto skutečnost oznamte a žádejte nápravu.

 16. Použité pomůcky, hračky, vybavení herny a dalších prostor klubu vracejte Vy i Vaše děti na původní místo.

 17. Potraviny a nápoje konzumujte pouze u jídelního stolu – v prostoru nad linoleem. Vždy udržujte pořádek, vše po sobě a svých dětech ukliďte. Nikdy nenechávejte děti běhat s jídlem či pitím, a to z důvodu jejich bezpečnosti a z důvodu udržení pořádku.

 18. Pro jídlo si můžete půjčovat dospělé i dětské nádobí z vrchních skříněk kuchyňky, poté opláchněte po sobě vodou a dejte na odkapávač.

 19. Třiďte odpad do popsaných košů na chodbě před hlavním sálem, směsný odpad do velkého koše u recepce.

 20. Použité dětské pleny vhazujte jen do košů na toaletách. Pokud je v nich „velká“ stolice, prosím, použijte igelitový pytlík na stěně - u přebalovacího pultu i na WC. Pleny svým dětem měňte pouze na přebalovacím pultu. Na přebalovacím pultu nikdy nenechávejte své děti bez dozoru.

 21. Na toaletách udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte s cílem opustit ji čistou. Použije-li dítě dětské prkénko, následně jej opláchněte vodou. Použije-li dítě nočník (2 umístěny na wc,4 v prostoru klubu), po jeho vylití do záchodu jej vypláchněte čistou vodou. Před odchodem z toalet umyjte a utřete ruce sobě i svým dětem.

 22. Před odchodem z vnitřních prostor klubu se ujistěte, že jste po sobě a svých dětech vše řádně uklidili. Pokud tak, výjimečně, nemůžete učinit, např. z časových důvodů, domluvte se před odchodem s jinou dospělou osobou, která bude ochotná za Vás úklid udělat.

 23. V případě ohrožení použijte jeden z únikových východů – dle značení v budově.

 24. V případě jakéhokoliv nebezpečí, úrazu nebo ohrožení oznamte stav zodpovědné osobě a poté volejte 112.

 25. Na kurzy a kroužky choďte vždy o 15 minut před začátkem kurzu, ať se stihnete převléct, dojít na toaletu nebo nakrmit dítě a kurzy tak mohou začít opravdu přesně a nerušíte ostatní.

 26. Sledujte nástěnky: pro lepší informovanost nástěnku “Čertíkovy novinky” před vchodem do klubu i uvnitř, ale hlavně www.veselycertik.cz.

 27. Pokud chcete něco sdělit Realizačnímu týmu klubu, můžete použít formulář na www.veselycertik.cz nebo napsat na email info@veselycertik.cz. Nezapomeňte na sebe zanechat kontakt.

Podmínky účasti v kroužcích a kurzech

 1. Výuka probíhá v prostorách Rodinného klubu Veselý čertík, Národních hrdinů 3, Dolní Počernice.

 2. Výuka probíhá ve sjednaném čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná.

 3. Všechny vypsané kurzy jsou na bázi předplatného na jedno pololetí (září - únor a únor- červen. Každý z nich má (po odepsání dvou týdnů v době vánoc) 20 týdnů. Výše kurzovného se odvíjí od ceny za 1 lekci a je vynásobena 19 lekcemi (v každém pololetí počítáme s jednou nekonanou hodinou – svátek, prázdniny nebo nemoc učitele).

 4. Registrace do kurzů je povinná týden před začátkem kurzu prostřednictvím rezervačního systému https://veselycertik.webooker.eu/

 5. V případě absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. Zameškaná hodina, která bude nejpozději do 2 hodin stávajícího dne omluvena prostřednictvím rezervačního systému, nebo na tel.č. 725 555 321 může být kompenzována příslušným počtem vstupů do herny nebo na jiném kroužku. V jednom pololetí je takto možno nahrazovat všechny omluvené hodiny. 

 6. Po první lekci (zkušební) je možno zrušit účast v kurzu a registraci bez povinnosti platit kurzovné.

 7. V případě dlouhodobě trvající (min. 6 týdnů za sebou jdoucí) nemoci, v případě řádné omluvy a doložení lékařského osvědčení je možné převést nevychozenou část výkuky do dalšího období. Tyto případy budou řešeny individuálně s vedením klubu.

 8. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (učitele) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele.

 9. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou stran, výpovědí nebo okamžitým zrušením formou odstoupení od této smlouvy.

 10. Výpovědí může ukončit smluvní vztah kterýkoliv z účastníků každých šest měsíců, vázaných na začátek smluvního vztahu. Výpověď musí být doručena v písemné formě nejpozději čtyři týdny před dovršením šesti měsíců smluvního vztahu.

 11. Okamžité zrušení – odstoupení od smlouvy může uplatnit a) provozovatel pro hrubé porušení školních povinností či hrubé chování žáka, když k nápravě nepostačila ani předchozí písemná výzva. V tomto případě se školné nevrací; b) žák, pokud ze zdravotních důvodů, které k písemnému sdělení o odstoupení od této smlouvy přiloží, nemůže ve výuce pokračovat nebo pokud provozovatel rozpustí učební skupinu bez náhrady.

 12. Provozovateli trvá nárok na zaplacení školného až do řádného ukončení smluvního vztahu, nejde-li o důvod odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně žáka dle bodu 11 b) Podmínek vyučování.

 13. Účastník kurzu / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.

 14. Změny této smlouvy a podmínek účasti v kurzech jsou možné dohodou stran formou písemného dodatku.

 15. Pokud by jeden z uvedených bodů skončil na platnosti, nebudou tím dotčena další ujednání této smlouvy

 16. Svým podpisem účastník kurzu/zákonný zástupce souhlasí se zařazením všech jím poskytnutý osobních údajů (dále jen „údaje") do databáze Lucie Kubištové a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. 

 17. Účastník kurzu / zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí, pořádaných provozovatelem v marketingových kampaní na www.veselycertik.cz apod.

 18. Do kroužku je možno se kdykoliv zapojit i v jeho průběhu a účastník zaplatí příslušnou část kurzovného. Pokud to systém kurzu nebo kroužku dovoluje a jeho maximální kapacita není naplněna, je možno se zůčastnit kroužku i jednorázově po předchozí domluvě s příplatkem 25% procent oproti hodině kurzovného.

Podmínky při využití hlídání dětí v klubu

 1. Hlídání dětí od 3 měsíců do 10 let probíhá v prostorách Rodinného klubu Veselý čertík, Národních hrdinů 3, Praha 9 – Dolní Počernice.

 2. Hlídání probíhá v čase otevření klubu, tj. ve všední den od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00 hodin. Po předchozí dohodě může probíhat i v jiném časovém rozpětí. Během prázdnin a státních svátků je klub zavřený a je možno využít externích hlídacích služeb klubu.

 3. Registrace na tuto službu je nutná: 48 hodin a více před na email  info@veselycertik.cz; 24 hodin před prostřednictvím SMS ve formátu (jméno přihlášeného, příjmení, věk, den hlídání, počet hodin, hodina příchodu) na tel. + 420 777 176 642.

 4. Předání dítěte potvrdí rodič podpisem pověřené osobě a uvede dobu vyzvednutí.

 5. Pokud bude vyzvedávat dítě někdo jiný, musí mít plnou moc rodiče nebo být předem zaregistrován v evidenci klubu.

 6. Rodič, který svěřil děti do péče přinese s sebou vždy veškeré jídlo pro dítě odpovídající době pobytu dítěte. Obal opatří jmenovkou a časovým rozpisem pro krmení. Pokud to neudělá, chůva dítě nakrmí dle nejlepšího svědomí, ale nemůže nést za případné následky žádnou zodpovědnost.

 7. Pokud nebude uvedeno jinak, chůva bude krmit děti pokud možno společně s cca 3 hodinovými intervaly.

 8. Rodič musí informovat při předání dítěte, pokud má dítě zásadní alergii na některý druh pokrmu. Ačkoliv chůva bude cíleně krmit jen jeho/jejími pokrmy, může se stát, že jiné dítě může nabídnout např. sušenku. Pokud chůva neví, že má dotyčný bezlepkovou dietu, nemá důvod těmto sociálním kontaktům bránit.

 9. Pro kojené děti matka zanechá odstříkané mléko nebo se musí vrátit do doby očekávaného následného kojení.

 10. Pokud bude mít rodič zájem, aby dítě obdrželo stravu z restaurace Léta Páně, musí si toto objednat a zaplatit při předání dítěte dle aktuálního menu restaurace.

 11. Hodina, kdy by nebylo možné hlídat z důvodů na straně provozovatele (chůvy) bude v plné míře nahrazena, event. alikvotní část předem zaplaceného hlídacího poplatku převedena na další časové období

 12. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou stran, výpovědí nebo okamžitým zrušením formou odstoupení od této smlouvy.

 13. Výpovědí může ukončit smluvní vztah kterýkoliv z účastníků každých šest měsíců, vázaných na začátek smluvního vztahu. Výpověď musí být doručena v písemné formě nejpozději čtyři týdny před dovršením šesti měsíců smluvního vztahu.

 14. Okamžité zrušení – odstoupení od smlouvy může uplatnit a) provozovatel pro hrubé porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, když k nápravě nepostačila ani předchozí písemná výzva. V tomto případě se předplacené platby nevrací; b) Zákonný zástupce, pokud ze zdravotních důvodů, které k písemnému sdělení o odstoupení od této smlouvy přiloží, nemůže v systému hlídání pokračovat nebo pokud provozovatel rozpustí službu bez náhrady.

 15. Provozovateli trvá nárok na zaplacení plateb za hlídání až do řádného ukončení smluvního vztahu, nejde-li o důvod odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně žáka dle bodu 14 b) Podmínek hlídací služby.

 16. Zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou zaviněním dítěte na zařízení a vybavení provozovatele.

 17. Změny této smlouvy a podmínek hlídací služby jsou možné dohodou stran formou písemného dodatku.

 18. Pokud by jeden z uvedených bodů skončil na platnosti, nebudou tím dotčena další ujednání této smlouvy.

 19. Dítě/zákonný zástupce svým podpisem dává souhlas s tím, aby statutární orgán klubu shromažďoval a zpracovával mé osobní údaje (osobní údaje svých dětí), popř. je používala k marketingovým účelům v souvislosti s aktivitami Rodinného klubu Veselý čertík a zasílal mi reklamní sdělení klubu i partnerů klubu. 

 20. Dítě / zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí, pořádaných provozovatelem.